CERÀMICA

Professora: Carme Malaret                                             
Preu per trimestre: 78,66€INFORMACIÓ GENERAL


La disciplina es presenta per nivells adaptant-se la programació a les necessitats de l’alumnat.

Nivell I: Iniciació a les tècniques ceràmiques. Adreçat a l’alumnat que comença i no té cap referent de la ceràmica. En la programació es marquen objectius molt clars que es van assolint a través de propostes de treball.

Nivell II: Consolidació. Per a aquell alumnat que ja té nocions i vol avançar en el descobriment de les possibilitats expressives de la disciplina. Els exercicis s’adeqüen a les exigències dels objectius.

Perfeccionament: Destinat a l’alumnat que ja té un coneixement exhaustiu i que vol continuar aprenent aspectes que són innovadors. En ell hi ha un component d’investigació important i de propostes arriscades. El resultat és la culminació d’un treball intens i meticulós.


NIVELL IMenu Acordion


Programació per al nivell I

OBJECTIUS

 • Assolir els coneixements necessaris per a construir i decorar una peça
 • Descobrir l’argila vermella i les seves propietats plàstiques
 • Aportar la informació teòrica necessària per la comprensió de la funció dels materials en les tècniques decoratives
 • Conèixer la importància de la cocció en la finalització del procés creatiu.

 • METODOLOGIA:

  1. Buscar informació visual: Documentar-se a través de diferents mitjans per poder escollir la forma més adequada
  2. Reciclar la informació: Després de documentar-se s’han de començar a dibuixar les primeres idees. És a través del dibuix que es posa ordre. Dels diferents esbossos que van sortint, s’ha de seleccionar els que més agraden i escollir un per portar-lo a terme.
  3. Construir:
   • Escollir la tècnica de manipulació del fang més adient per al disseny triat.
   • Utilitzar les eines més adequades segons l’estadi d’humitat del fang. Si el fang és molt tou es treballarà amb les mans. Per unir els diferents trossos de fang es fa amb pals de fusta. Per mantenir la forma correcta, amb la mitja lluna. Per polir les imperfeccions, la serreta i, finalment, quan la peça està acabada i seca, es passa el paper de vidre i l’esponja humida.
  4. Decorar: La decoració és una part molt important en la resolució de la peça. Es pot esgrafiar, addicionar fang per modelar la superfície, gratar amb elements punxants per texturar. 
  5. Coure: Temperatura de cocció 1010ºC.


  -PRIMER TRIMESTRE:  ENUNCIAT 
  Atuells. Forma i funció.

  CONTINGUT

  -Construir una peça oberta i tancada.
  -Decorar-la amb terres acolorides i vernís transparent, monococció a 1010ºC.

  METODOLOGIA
  • Dibuixar esbossos de formes que s’adaptin a l’anunciat.
  • Escollir quina és la més adequada.
  • Explicar les propietats de l’argila.
  • Fer cordons de fang.
  • Addicionar cada cordo tenint en compte la forma seleccionada.
  • Anar introduint les eines més adequades segons l’estat d’humitat de l’argila.
  • Acabar de polir amb el paper de vidre.
  • Aportar informació teòrica sobre les argiles acolorides i la seva aplicació.
  • Donar informació de les tècniques decoratives: Esgrafiats, gratatges, veladures, impressions...
  • Explicar que és un vernís, la diferència amb un esmalt i com s’aplica.
  • Informar de les diverses corbes de cocció.


  -SEGON TRIMESTRE:  ENUNCIAT
  Geometria i volums.

  CONTINGUT
  -Pensar, dibuixar i construir una peça de format geomètric amb la tècnica de planxes.
  -Decorar-la amb trepes i reserves.
  -Terres acolorides i vernís transparent.
  -Monococció a 980ºC.
  -Fang vermell.

  METODOLOGIA
  • Dibuixar esbossos de formes que s’adaptin a l’anunciat.
  • Escollir quina és la més adequada.
  • Fer plantilles amb les mesures exactes de la peça dissenyada.
  • Donar informació del funcionament de la planera.
  • Estirar planxes de fang amb l’ajuda de la planera.
  • Tallar-les segons les plantilles.
  • Tallar les arestes al biax.
  • Ajuntar les planxes amb ajuda de la barbotina.
  • Reforçar els angles amb un cordó de fang.
  • Polir les arestes amb l’ajuda d’esquadres.
  • Decorar-la segons les tècniques apreses el primer trimestre.
  • Posar el vernís.
  • Coure-la.


  -TERCER TRIMESTRE:  ENUNCIAT
  Esculpir el fang.

  CONTINGUT
  Modelar una rajola amb la tècnica del baix i sobre relleu. Decora-la amb engalbes acolorits. i vernís transparent, monococció a 1010ºC.

  METODOLOGIA
  • Fer una proposta amb la temàtica de COSSOS entenen la paraula amb un registre àmplia.
  • Fer una planxa de 15cmx15cm amb la planera.
  • Traspassar el disseny a la placa de fang.
  • Modelar el dibuix addicionant o sostrauen fang. Tècnica del baix i sobre relleu.
  • Treballar amb eines de modelatge de fusta.
  • Entendre els plans constructius.
  • Polir la forma.
  • Decorar-la amb argiles.
  • Vernissar.
  • Coure.


  NIVELL  II


  Programació per al nivell II

  OBJECTIUS:

  • Descoberta dels fangs i de les seves possibilitats expressives.
  • Assolir destresa en les tècniques constructives: Planxes , cordons de fang, colatge.
  • Iniciació en la investigació d’esmalts.
  • Potenciar  el llenguatge plàstic personal.  


  -PRIMER TRIMESTRE:  ENUNCIAT
  Proporcions, escala, forma i funció.

  CONTINGUT

  Pensar, dissenyar i construir una peça amb tapa, nansa i broc que tingui caràcter funcional.

  METODOLOGIA
  • Dibuixar la peça  tenint en compte les mesures,  les proporcions i  la funció.
  • Escollir la tècnica constructiva més adient per la seva materialitzacióTreballar la proposta amb fang blanc. 
  • Informar de les diverses tipologies d’argiles de baixa temperatura i de les seves característiques.
  • Modelar el COS de la peçaAfegir el broc la nansa i la tapa
  • Polir la forma amb les eines més adequades segon el grau d’humitat de l’argila
  • Coure-la a 1050º


  -SEGON TRIMESTRE:  ENUNCIAT
  Teoria i investigació d’esmalts de baixa temperatura.

  CONTINGUT
  Formulació d’esmalts de 1050º, proves amb rajoles texturades.

  METODOLOGIA
  • Construir 10 peces de fang blanc de 5x5cm amb forma de L amb textures per veure com es desenvolupen els colors.
  • Teoria dels materials i la seva classificació segons els paràmetres que s’estudiïn. Fundents, refractaris, opacificant, matisadors, cristal·litzadors, colorants.
  • Investigació d’esmalts de baixa temperatura.
  • Assolir formular una base brillant, una base opaca, una base mate. De la recerca personal.
  • Esmaltar les peces de mostres. Analitzar els resultats. Rectificar si es necessari la fórmula.
  • Aplicar els resultats a la  peça modelada i cuita en el trimestre anterior.  -TERCER TRIMESTRE:  ENUNCIAT: Reproducció en la ceràmica.

  CONTINGUT
  Seriació de peces. Motlles i col·latge.

  METODOLOGIA
  • Escollir un bol que tingui sortida per fer el motlle d’escaiola.
  • Fer l’encofrat.
  • Preparar el model amb sabó moll.
  • Informació de les característiques i propietats de l’escaiola.
  • Prepara l’escaiola i fer el buidatge.
  • Deixar assecar el material un mes.
  • Teoria i preparació de la barbotina líquida per fer el col.latge.
  • Omplir el motlle.
  • Buscar quin és el temps òptim per obtenir els gruixos adients de la peça.
  • Treballar la seriació. (Una peça cada setmana. Màxim 6 unitats).
  • Bicocció.
  • Esmaltar-les amb els esmalts investigats en el trimestre anterior.


  PERFECCIONAMENT


  Programació per a perfeccionament

  OBJECTIUS:

  • Motivar a l’alumnat a descobrir noves possibilitats expressives de la ceràmica.
  • Potenciar el procés personal de recerca en el disseny.
  • Afavorir la comprensió de les informacions teòriques.
  • Ajudar a una bona resolució.
  • Acompanyar en els dubtes i la frustració.
  • Crear un clima de treball que generi discussió i valoració amb totes les alumnes de la programació. 


  -PRIMER TRIMESTRE:  ENUNCIAT
  La pell dels COSSOS ceràmics. Investigació d’esmalts volcànics.

  CONTINGUT

  La proposta de treball posarà el focus en les superfície de la peça, explorant les capacitats expressives dels esmalts volcànics i de com texturar mitjançant eines.

  METODOLOGIA
  • Convidar a la ceramista Montse Llanas perquè ens expliqui la seva experiència en la investigació d’aquests tipus d’esmalts.
  • Recopilar la informació necessària per proposar una línia de treball en aquest camp.
  • Preparar 10 suports de PRAI (refractari de xamota impalpable) sense texturar.
  • Preparar 10 suports de PRAI (refractari de xamota impalpable) texturades.
  • Formular esmalts segons les informacions teòriques que s’han donat.
  • Posar en comú els resultats.
  • Fer les rectificacions necessàries per obtenir els resultats proposats.


  -SEGON TRIMESTRE:  ENUNCIAT
  Cossos ceràmics inspirats en la figures geomètriques de revolució. Con, esfera, cilindre.

  CONTINGUT
  Desenvolupar un volum generat a partir d’un cos geomètric que es transforma per adaptar-se als esmalts investigats en el trimestre anterior.

  METODOLOGIA
  • Buscar quin és la figura de revolució que s’adapta millor a la proposta.
  • Desenvolupar la forma a partir de dibuixos i esbossos.
  • Definir els volum. 
  • Fer maquetes.
  • Construir la peça amb la tècnica més adient. Cordons de fang, planxes, motlles.
  • Tenir una especial cura en els acabats i textures de la superfície.
  • Coure-la a 1010º
  • Escollir l’esmalt més adient  a partir de les proves que s’han fet.
  • Aplicar tenint en compte la importància dels gruixos.
  • Bicocció a 1250º
  • Valorar el resultat final i si s’ajusta a la idea inicial proposada.


  -TERCER TRIMESTRE:  ENUNCIAT
  Cuita de Rakú. La immediatesa del procés de coure.

  CONTINGUT
  -Preparació de peces i esmalts de Rakú.
  -Cuita en un forn de gas a l’exterior de can Ginestar.
  -Visita de Carme Sanroma, especialista en aquest tipus de cuita a fer el taller.

  METODOLOGIA
  • Es donarà informació i explicacions sobre de com consisteix la tècnica i quines són les possibilitats expressives de la cuita.
  • Fer esbossos de peces petites que s’adaptin a les exigències de la cuita.
  • Modelar 3 peces amb refractari de xamota mitjana.
  • Aplicar en cada una d’elles una manera diferent de tractar la superfície.
  • Coure-les a 1010º
  • Preparar esmalts de Rakú.
  • Esmaltar les peces.
  • Muntar el forn de gas.
  • Posar-les a coure a 900º en el forn de gas a l’exterior de les aules.
  • Donar un acabat a cada peça diferent; oxidació, reducció. Tractament amb sulfats.
  • Valoració en comú dels resultats.
  SORTIDES I ACTIVITATS


  • Museu del disseny de Barcelona on es troba el museu de la ceràmica.

  • Xerrada de la ceramista Monste Llanas sobre la seva obra i possibilitat d’anar al seu taller.

  • Taller de cuita de Rakú amb Carme Sanroma, exalumna dels cursos i graduada en ceràmica per la Industrial de Barcelona.


  HORARIS


  El curs es desenvoluparà en sessions de 2 hores.
  Dilluns de 10h a 12h i a la tarda de 16h a 18h i de 18h a 20h.
  Informació sobre la inscripció:

  Per a poder inscriure-us a qualsevol dels cursos heu de venir presencialment a Can Ginestar. Un cop iniciat el curs o el trimestre, només podrà fer-se la inscripció si hi hagués vacants. Hi ha un import de matricula de 6,83€ per disciplina. Els preus són trimestrals i en cap cas podran ser fraccionats. Els alumnes que no puguin assistir un dia de classe no la podran recuperar.